Làm mới

Tên Mô tả
Tờ khai đăng ký nhãn hiệu

Tờ khai đăng ký theo Gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Đơn yêu cầu có thể nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí...

Tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Nội dung tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp bao gồm các t...

Tờ khai đăng ký Sáng chế/Giải pháp hữu ích

Tờ khai đăng ký ban hành theo Thông tư số 01/200...

Sửa đổi, bổ sung, tách, chuyển giao đơn

Trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, th&oc...

Cấp lại/Cấp phó bản văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp

Tiếp nhận đơn: Đơn yêu cầu có thể nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở...

Chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp

Tiếp nhận đơn: Đơn yêu cầu có thể nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở...

Duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp

Tiếp nhận đơn: Đơn yêu cầu có thể nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở...

Đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có chọn Việt Nam
Bộ tờ khai các các đối tượng sở hữu công nghiệp (áp dụng từ 01/01/2017)

Ngày 14/11/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 26...