Làm mới

Tên Mô tả
Tờ khai đăng ký hợp đồng chuyển nhượng đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng

Tờ khai đăng ký hợp đồng chuyển nhượng đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng

Công nhận chính thức giống cây trồng mới

Công nhận chính thức giống cây trồng mới

Công nhận đặc cách giống cây trồng mới

Công nhận đặc cách giống cây trồng mới

Khảo nghiệm DUS giống cây trồng do người nộp đơn tự thực hiện

Khảo nghiệm DUS giống cây trồng do người nộp đơn tự thực hiện<...

Thủ tục đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có nguồn gốc Việt Nam

Thủ tục đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có nguồn gốc Việt Nam

Thủ tục đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có chọn Việt Nam

Thủ tục đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có chọn Việt Nam

Thủ tục đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có chỉ định Việt Nam

Thủ tục đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có chỉ định Việt Nam

Tờ khai đăng ký quyền liên quan

Tờ khai đăng ký quyền liên quan

Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng, sử dụng quyền tác giả

Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng, sử dụng quyền tác giả

Mẫu Hợp đồng sử dụng quyền tác giả trong lĩnh vực xuất bản

Mẫu Hợp đồng sử dụng quyền tác giả trong lĩnh vực xuất bản