Làm mới

Tên Mô tả
Mẫu Hợp đồng sử dụng quyền tác giả trong lĩnh vực biểu diễn

Mẫu Hợp đồng sử dụng quyền tác giả trong lĩnh vực biểu diễn

Mẫu Hợp đồng sử dụng quyền liên quan đối với chương trình biểu diễn

Mẫu Hợp đồng sử dụng quyền liên quan đối với chương trì...

Mẫu Hợp đồng sử dụng quyền liên quan đối với bản ghi âm, ghi hình

Mẫu Hợp đồng sử dụng quyền liên quan đối với bản ghi âm,...

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền liên quan

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền liên quan

Thủ tục ra quyết định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế

Thủ tục ra quyết định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế

Thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

Thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

Thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

Thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

Thủ tục yêu cầu ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký đối tượng sở hữu công nghiệp

Thủ tục yêu cầu ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký đối tượng sở hữu công nghiệp<...

Thủ tục duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ sáng chế

Thủ tục duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ sáng chế

Thủ tục đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

Thủ tục đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn