Làm mới

Tên Mô tả
Thủ tục giải quyết khiếu nại liên quan đến sở hữu công nghiệp

Thủ tục giải quyết khiếu nại liên quan đến sở hữu công nghiệp

Thủ tục hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ

Thủ tục hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ

Thủ tục chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ

Thủ tục chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ

Thông báo về việc hướng dẫn một số thủ tục liên quan đến đơn đăng ký nhãn hiệu

Để tạo thuận lợi cho người nộp đơn trong việc đăng ký bảo hộ nh...

Quy trình và thời hạn xem xét đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý

Đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý được xử lý tại Cục SHT...

Các tài liệu cần có của đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý

Các tài liệu cần có của đơn đăng ký chỉ dẫ...

Thủ tục yêu cầu chấm dứt quyền sử dụng sáng chế theo quyết định bắt buộc

Thủ tục yêu cầu chấm dứt quyền sử dụng sáng chế theo quyết định bắt buộc

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công...

Thủ tục cấp lại Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp

Thủ tục cấp lại Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp

Thủ tục đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ giám định sở hữu công nghiệp

Thủ tục đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ giám định sở hữu công nghiệp