Làm mới

Tên Mô tả
Mẫu Hợp đồng sử dụng quyền liên quan đối với chương trình phát sóng

Mẫu Hợp đồng sử dụng quyền liên quan đối với chương trì...

Tờ khai đăng ký quyền tác giả

Tờ khai đăng ký quyền tác giả

Thủ tục đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

Thủ tục đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

Tờ khai đăng ký quyền liên quan

Tờ khai đăng ký quyền liên quan

Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng, sử dụng quyền tác giả

Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng, sử dụng quyền tác giả

Mẫu Hợp đồng sử dụng quyền tác giả trong lĩnh vực xuất bản

Mẫu Hợp đồng sử dụng quyền tác giả trong lĩnh vực xuất bản

Mẫu Hợp đồng sử dụng quyền liên quan đối với chương trình biểu diễn

Mẫu Hợp đồng sử dụng quyền liên quan đối với chương trì...

Mẫu Hợp đồng sử dụng quyền liên quan đối với bản ghi âm, ghi hình

Mẫu Hợp đồng sử dụng quyền liên quan đối với bản ghi âm,...

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền liên quan

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền liên quan