Bộ tờ khai các các đối tượng sở hữu công nghiệp (áp dụng từ 01/01/2017)


Ngày 14/11/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 263/2016/TT- BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp, thay thế Thông tư số 22/2009/TT-BTC ngày 4/02/2009 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2017. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tính phí và thu phí, Cục Sở hữu trí tuệ thông báo tạm thời sử dụng mẫu Tờ khai các loại đơn đăng ký sở hữu công nghiệp kèm theo Thông báo này.

Tập tin đính kèm

Bộ tờ khai Phụ lục TT01_FINAL (2).rar
Tên Mô tả
Mẫu Hợp đồng sử dụng quyền tác giả trong lĩnh vực biểu diễn

Mẫu Hợp đồng sử dụng quyền tác giả trong lĩnh vực biểu diễn

Thủ tục đăng ký quốc tế nhãn hiệu có chỉ định Việt Nam

Thủ tục đăng ký quốc tế nhãn hiệu có chỉ định Việt Nam

Thủ tục đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam

Thủ tục đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam

Thủ tục hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ

Thủ tục hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ

Thông báo về việc hướng dẫn một số thủ tục liên quan đến đơn đăng ký nhãn hiệu

Để tạo thuận lợi cho người nộp đơn trong việc đăng ký bảo hộ nh...

Đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Nghị định thư/Thỏa ước Madrid

Đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Nghị định thư/Thỏa ước Ma...

Sửa đổi, bổ sung, tách, chuyển đổi, chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu

Sửa đổi, bổ sung, tách, chuyển đổi, chuyển giao đơn đăng k&yacu...

Quy trình và thời hạn xem xét đơn đăng ký nhãn hiệu

Quy trình và thời hạn xem xét đơn đăng ký...

Phí, lệ phí đăng ký nhãn hiệu

Để đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, người nộp đ...

Hướng dẫn điền tờ khai đăng ký nhãn hiệu

Hướng dẫn điền tờ khai đăng ký nhãn hiệu