Tờ khai đăng ký Sáng chế/Giải pháp hữu ích


Tờ khai đăng ký ban hành theo Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 02 năm 2007của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp

Tập tin đính kèm

A.01 đăng ký SC.pdf
Tên Mô tả
Thủ tục đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có nguồn gốc Việt Nam

Thủ tục đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có nguồn gốc Việt Nam

Thủ tục đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có chọn Việt Nam

Thủ tục đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có chọn Việt Nam

Thủ tục đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có chỉ định Việt Nam

Thủ tục đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có chỉ định Việt Nam

Thủ tục duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ sáng chế

Thủ tục duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ sáng chế

Thủ tục yêu cầu chấm dứt quyền sử dụng sáng chế theo quyết định bắt buộc

Thủ tục yêu cầu chấm dứt quyền sử dụng sáng chế theo quyết định bắt buộc

Các tài liệu cần có của đơn đăng ký sáng chế

Các tài liệu cần có của đơn đăng ký s&aacu...

Phí, lệ phí khi đăng ký sáng chế/ giải pháp hữu ích

Để đăng ký sáng chế/ giải pháp hữu ích,ngư...

Đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có chọn Việt Nam