Làm mới

Tên Mô tả
Sửa đổi Bằng bảo hộ giống cây trồng

Sửa đổi Bằng bảo hộ giống cây trồng

Công nhận đặc cách giống cây trồng biến đổi gen

Công nhận đặc cách giống cây trồng biến đổi gen

Đình chỉ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng

Đình chỉ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng

Cấp lại chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng

Cấp lại chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng

Phục hồi hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng

Phục hồi hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng

Cấp bằng bảo hộ quyền đối với giống cây trồng

Cấp bằng bảo hộ quyền đối với giống cây trồng

Công nhận giống cây trồng cho sản xuất thử

Công nhận giống cây trồng cho sản xuất thử

Mẫu Hợp đồng sử dụng quyền liên quan đối với chương trình phát sóng

Mẫu Hợp đồng sử dụng quyền liên quan đối với chương trì...

Tờ khai đăng ký quyền tác giả

Tờ khai đăng ký quyền tác giả

Thủ tục đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

Thủ tục đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan