Làm mới

Tên Mô tả
Gia hạn văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Gia hạn văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Hướng dẫn điền tờ khai đăng ký sáng chế

Hướng dẫn điền tờ khai đăng ký sáng chế

Các tài liệu cần có của đơn đăng ký sáng chế

Các tài liệu cần có của đơn đăng ký s&aacu...

Phí, lệ phí khi đăng ký sáng chế/ giải pháp hữu ích

Để đăng ký sáng chế/ giải pháp hữu ích,ngư...

Tờ khai đăng ký bảo hộ giống cây trồng

Mẫu tờ khai đăng ký bảo hộ giống cây trồng

Ghi nhận tổ chức dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng

Tờ khai yêu cầu ghi nhận tổ chức dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng....

Cấp thẻ giám định viên quyền đối với giống cây trồng

Tờ khai cấp thẻ giám định viên quyền đối với giống cây trồng.

Chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ

Đơn yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp có thể n...

Danh sách các Chỉ dẫn địa lý được bảo hộ tại Việt Nam

Danh sách các Chỉ dẫn địa lý được bảo hộ tại Việt Nam được cập nhật đến...

Tờ khai đăng ký chỉ dẫn địa lý

Mẫu tờ khai đăng ký chỉ dẫn địa lý