Chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ


Đơn yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp có thể nộp trực tếp hoặc qua đường bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ hoặc 2 văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Tập tin đính kèm

Thutuc14 chamdut HLVB.pdf
Tên Mô tả
Sửa đổi, bổ sung, tách, chuyển giao đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Sửa đổi, bổ sung, tách, chuyển giao đơn đăng ký kiểu d&a...

Quy trình và thời hạn xem xét đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được xử lý...

Hướng dẫn khai đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Hướng dẫn khai đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Các tài liệu cần có của đơn dăng ký kiểu dáng công nghiệp

Các tài liệu cần có của đơn dăng ký kiểu d...

Gia hạn văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Gia hạn văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Đơn yêu cầu có thể nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí...

Tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Nội dung tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp bao gồm các t...

Sửa đổi, bổ sung, tách, chuyển giao đơn

Trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, th&oc...