Danh sách các Chỉ dẫn địa lý được bảo hộ tại Việt Nam


Danh sách các Chỉ dẫn địa lý được bảo hộ tại Việt Nam được cập nhật đến ngày 26/12/2017. (file đính kèm)

Tập tin đính kèm

danh sach GI 12.2017.doc
Tên Mô tả
Sửa đổi Bằng bảo hộ giống cây trồng

Sửa đổi Bằng bảo hộ giống cây trồng

Công nhận đặc cách giống cây trồng biến đổi gen

Công nhận đặc cách giống cây trồng biến đổi gen

Đình chỉ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng

Đình chỉ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng

Cấp lại chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng

Cấp lại chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng

Phục hồi hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng

Phục hồi hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng

Cấp bằng bảo hộ quyền đối với giống cây trồng

Cấp bằng bảo hộ quyền đối với giống cây trồng

Công nhận giống cây trồng cho sản xuất thử

Công nhận giống cây trồng cho sản xuất thử

Tờ khai đăng ký hợp đồng chuyển nhượng đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng

Tờ khai đăng ký hợp đồng chuyển nhượng đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng

Công nhận chính thức giống cây trồng mới

Công nhận chính thức giống cây trồng mới

Công nhận đặc cách giống cây trồng mới

Công nhận đặc cách giống cây trồng mới