Ghi nhận tổ chức dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng


Tờ khai yêu cầu ghi nhận tổ chức dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng.

Tập tin đính kèm

b19621bb-4af5-48ca-9bb0-e45504d50c50_Tờ khai yêu cầu ghi nhận tổ chức dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng.docx
Tên Mô tả
Sửa đổi Bằng bảo hộ giống cây trồng

Sửa đổi Bằng bảo hộ giống cây trồng

Công nhận đặc cách giống cây trồng biến đổi gen

Công nhận đặc cách giống cây trồng biến đổi gen

Đình chỉ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng

Đình chỉ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng

Cấp lại chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng

Cấp lại chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng

Phục hồi hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng

Phục hồi hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng

Cấp bằng bảo hộ quyền đối với giống cây trồng

Cấp bằng bảo hộ quyền đối với giống cây trồng

Công nhận giống cây trồng cho sản xuất thử

Công nhận giống cây trồng cho sản xuất thử

Tờ khai đăng ký hợp đồng chuyển nhượng đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng

Tờ khai đăng ký hợp đồng chuyển nhượng đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng

Công nhận chính thức giống cây trồng mới

Công nhận chính thức giống cây trồng mới

Công nhận đặc cách giống cây trồng mới

Công nhận đặc cách giống cây trồng mới