Thông báo về việc hướng dẫn một số thủ tục liên quan đến đơn đăng ký nhãn hiệu


Để tạo thuận lợi cho người nộp đơn trong việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, Cục Sở hữu trí tuệ ra Thông báo số 11285/TB-SHTT ngày 28/12/2017 về việc hướng dẫn áp dụng một số thủ tục liên quan đến việc chuẩn bị đơn đăng ký nhãn hiệu.

 

Tập tin đính kèm

TB-SHTT So 11285.pdf
Tên Mô tả
Mẫu Hợp đồng sử dụng quyền tác giả trong lĩnh vực biểu diễn

Mẫu Hợp đồng sử dụng quyền tác giả trong lĩnh vực biểu diễn

Thủ tục đăng ký quốc tế nhãn hiệu có chỉ định Việt Nam

Thủ tục đăng ký quốc tế nhãn hiệu có chỉ định Việt Nam

Thủ tục đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam

Thủ tục đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam

Thủ tục hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ

Thủ tục hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ

Đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Nghị định thư/Thỏa ước Madrid

Đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Nghị định thư/Thỏa ước Ma...

Sửa đổi, bổ sung, tách, chuyển đổi, chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu

Sửa đổi, bổ sung, tách, chuyển đổi, chuyển giao đơn đăng k&yacu...

Quy trình và thời hạn xem xét đơn đăng ký nhãn hiệu

Quy trình và thời hạn xem xét đơn đăng ký...

Phí, lệ phí đăng ký nhãn hiệu

Để đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, người nộp đ...

Hướng dẫn điền tờ khai đăng ký nhãn hiệu

Hướng dẫn điền tờ khai đăng ký nhãn hiệu

Các tài liệu cần có của đơn dăng ký nhãn hiệu

Các tài liệu cần có của đơn dăng ký nh&ati...