Cấp bằng bảo hộ quyền đối với giống cây trồng


Cấp bằng bảo hộ quyền đối với giống cây trồng

Tập tin đính kèm

03.docx
Tên Mô tả
Tờ khai đăng ký bảo hộ giống cây trồng

Mẫu tờ khai đăng ký bảo hộ giống cây trồng

Ghi nhận tổ chức dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng

Tờ khai yêu cầu ghi nhận tổ chức dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng....

Cấp thẻ giám định viên quyền đối với giống cây trồng

Tờ khai cấp thẻ giám định viên quyền đối với giống cây trồng.

Danh sách các Chỉ dẫn địa lý được bảo hộ tại Việt Nam

Danh sách các Chỉ dẫn địa lý được bảo hộ tại Việt Nam được cập nhật đến...

Tờ khai đăng ký chỉ dẫn địa lý

Mẫu tờ khai đăng ký chỉ dẫn địa lý