Cấp bằng bảo hộ quyền đối với giống cây trồng


Cấp bằng bảo hộ quyền đối với giống cây trồng

Tập tin đính kèm

03.docx
Tên Mô tả
Thủ tục ra quyết định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế

Thủ tục ra quyết định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế

Thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

Thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

Thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

Thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

Thủ tục yêu cầu ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký đối tượng sở hữu công nghiệp

Thủ tục yêu cầu ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký đối tượng sở hữu công nghiệp<...

Thủ tục đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

Thủ tục đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

Thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý

Thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý

Thủ tục ghi nhận tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp

Thủ tục ghi nhận tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp

Thủ tục ghi nhận Người đại diện sở hữu công nghiệp

Thủ tục ghi nhận Người đại diện sở hữu công nghiệp

Thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp

Thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp