Chủ thể đầu tư kinh phí có được ghi nhận là chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp không?

Câu hỏi: Công ty chúng tôi có thuê một người thiết kế kiểu dáng công nghiệp cho sản phẩm mới của công ty. Vậy công ty có quyền đăng ký bảo hộ đối với kiểu dáng công nghiệp và có được ghi nhận là chủ văn bằng bảo hộ không?

Trả lời:

Căn cứ tại Điều 2 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN Hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp quy định về chủ đơn đăng ký sở hữu công nghiệp như sau:

“2. Chủ đơn đăng ký sở hữu công nghiệp

2.1. Chủ đơn đăng ký sở hữu công nghiệp (sau đây gọi là "chủ đơn") là tổ chức, cá nhân nộp đơn đăng ký sáng chế, thiết kế bố trí, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý. Khi văn bằng bảo hộ sáng chế, thiết kế bố trí, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu được cấp, chủ đơn sẽ được ghi nhận là chủ văn bằng bảo hộ. Khi văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý được cấp, chủ đơn được ghi nhận là người đăng ký chỉ dẫn địa lý đó.

2.2. Chủ đơn phải đáp ứng các điều kiện về quyền đăng ký sở hữu công nghiệp quy định tại các điều 86, 87, 88 của Luật Sở hữu trí tuệ và các điều 7, 8, 9 của Nghị định về sở hữu công nghiệp. Nếu không đáp ứng các điều kiện đó, việc đăng ký sở hữu công nghiệp bị coi là không hợp lệ.”

Như vậy, trong trường hợp Công ty của bạn có quyền nộp đơn đăng ký sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật Sở hữu trí tuệ và tiến hành nộp đơn đăng ký, Công ty của bạn sẽ được ghi nhận là chủ văn bằng bảo hộ đối với kiểu dáng công nghiệp khi Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp được cấp.

Căn cứ pháp lý:

Điều 2 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN Hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp.

Theo netlaw
Nguồn tin: sohuutritue.net.vn