Các dịch vụ khác

Sở hữu trí tuệ được hiểu là việc sở hữu các tài sản trí tuệ – những kết quả từ hoạt động tư duy, sáng tạo của con người. Đối tượng của loại sở hữu này là các tài sản phi vật chất

- Tư vấn các điều kiện chung đối với việc bảo hộ chỉ dẫn địa lý, đối tượng chỉ dẫn được/không được bảo hộ.

- Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng;

- Tiến hành nộp hồ sơ xin cấp Văn bằng Bảo hộ;

- Theo dõi tiến trình xử lý công việc và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;

- Nhận Văn bằng Bảo hộ tại Cục Sở hữu trí tuệ ;

- Tư vấn phát triển thương hiệu Chỉ dẫn địa lý.

Internet