Phí, lệ phí đăng ký nhãn hiệu


Để đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, người nộp đơn phai nộp các khoản phí và lệ phí quy định tại Thông tư số 22/2009/TT-BTC ngày 04/02/2009 của Bộ Tài chính

 

Tập tin đính kèm

đăng ký nhãn hiệu hàng hóa.docx
Tên Mô tả
Mẫu Hợp đồng sử dụng quyền tác giả trong lĩnh vực biểu diễn

Mẫu Hợp đồng sử dụng quyền tác giả trong lĩnh vực biểu diễn

Thủ tục đăng ký quốc tế nhãn hiệu có chỉ định Việt Nam

Thủ tục đăng ký quốc tế nhãn hiệu có chỉ định Việt Nam

Thủ tục đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam

Thủ tục đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam

Thủ tục hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ

Thủ tục hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ

Thông báo về việc hướng dẫn một số thủ tục liên quan đến đơn đăng ký nhãn hiệu

Để tạo thuận lợi cho người nộp đơn trong việc đăng ký bảo hộ nh...

Đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Nghị định thư/Thỏa ước Madrid

Đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Nghị định thư/Thỏa ước Ma...

Sửa đổi, bổ sung, tách, chuyển đổi, chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu

Sửa đổi, bổ sung, tách, chuyển đổi, chuyển giao đơn đăng k&yacu...

Quy trình và thời hạn xem xét đơn đăng ký nhãn hiệu

Quy trình và thời hạn xem xét đơn đăng ký...

Hướng dẫn điền tờ khai đăng ký nhãn hiệu

Hướng dẫn điền tờ khai đăng ký nhãn hiệu

Các tài liệu cần có của đơn dăng ký nhãn hiệu

Các tài liệu cần có của đơn dăng ký nh&ati...