Khảo nghiệm DUS giống cây trồng do người nộp đơn tự thực hiện


Khảo nghiệm DUS giống cây trồng do người nộp đơn tự thực hiện

Tập tin đính kèm

35.docx
Tên Mô tả
Thủ tục đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp

Thủ tục đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp

Thủ tục yêu cầu cấp bản sao tài liệu

Thủ tục yêu cầu cấp bản sao tài liệu

Thủ tục sửa đổi Văn bằng bảo hộ

Thủ tục sửa đổi Văn bằng bảo hộ 

Thủ tục giải quyết khiếu nại liên quan đến sở hữu công nghiệp

Thủ tục giải quyết khiếu nại liên quan đến sở hữu công nghiệp

Thủ tục chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ

Thủ tục chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ

Quy trình và thời hạn xem xét đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý

Đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý được xử lý tại Cục SHT...

Các tài liệu cần có của đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý

Các tài liệu cần có của đơn đăng ký chỉ dẫ...

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công...

Thủ tục cấp lại Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp

Thủ tục cấp lại Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp

Thủ tục đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ giám định sở hữu công nghiệp

Thủ tục đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ giám định sở hữu công nghiệp