Đăng ký kiểu dáng công nghiệp: Chai

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp: Chai (Nguyễn Minh Khang)

 • Số bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp/ Số công bố: 30030
 • Ngày cấp:
 • Ngày hết hạn hiệu lực của văn bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp:
 • Số đơn: 3-2016-02596
 • Ngày nộp đơn: 14.12.2016
 • Số phương án yêu cầu bảo hộ: 01
 • Ngày công bố đơn: 27.03.2017
 • Ngày công bố bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp:
 • Phân loại quốc tế kiểu dáng công nghiệp: 09-01
 • Tên sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp: Chai
 • Tên tác giả KDCN: Nguyễn Minh Khang (VN)
 • Tên, địa chỉ của chủ bằng độc quyền KDCN:  Lô D02B, CCN Đức Thuận, Mỹ Hạnh Bắc, KCN Đức Hòa 3, tỉnh Long An
 • Tên của người  đại diện SHCN: Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP)

Trích từ Công báo năm 2017 của Cục Sở hữu hữu trí tuệ (ntthang)