Long An: Nhiều doanh nghiệp được hỗ trợ công bố hợp quy, bảo hộ sáng chế

Trong năm 2017, Sở KH&CN Long An đã hỗ trợ 3 doanh nghiệp công bố hợp quy, 2 đơn vị đăng ký bảo hộ sáng chế với tổng kinh phí 150 triệu đồng.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An, hoạt động KH&CN năm 2017 về cơ bản đã thực hiện theo nội dung Kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2017 đã được UBND tỉnh phê duyệt. Nhiều đề tài, dự án khoa học và công nghệ các cấp được triển khai thực hiện, nhiều tiến bộ kỹ thuật được áp dụng vào sản xuất và đời sống, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển các mục tiêu kinh tế xã hội của địa phương.

Trong năm 2017, Sở KH&CN Long An quản lý triển khai thực hiện 56 đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, bao gồm 03 dự án cấp nhà nước, 06 mô hình nhân rộng, 31 đề tài/dự án cấp tỉnh, 16 đề tài/dự án cấp cơ sở, các đề tài, dự án được phân bố đều các lĩnh vực: khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học y dược và khoa học nông nghiệp.

Đặc biệt, đối với lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, Sở KH&CN Long An triển khai đánh giá thực trạng phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Long An. Từ đó, đề xuất hệ thống các giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ trong 6 ngành hàng chủ lực của tỉnh Long An: cơ khí-chế tạo, may mặc, da-giày, bao bì, nhựa, điện tử.

Ngoài ra, việc hỗ trợ doanh nghiệp thông qua triển khai Chính sách khuyến khích, hỗ trợ nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và đổi mới công nghệ đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Long An tiếp tục được duy trì. Trong năm, đã hỗ trợ 03 doanh nghiệp công bố hợp quy với tổng kinh phí được hỗ trợ là 80 triệu đồng; hỗ trợ 02 đơn vị đăng ký bảo hộ sáng chế với tổng kinh phí là 70 triệu đồng.

Bên cạnh đó, các hoạt động như quản lý công nghệ, an toàn bức xạ hạt nhân, sở hữu trí tuệ, thanh tra, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, thông tin KH&CN đều có những đóng góp tích cực. Về hướng dẫn doanh nghiệp, tổ chức thành lập doanh nghiệp, tổ chức KH&CN. Đến nay, toàn tỉnh đãcó 9 doanh nghiệp KH&CN và 8 tổ chức KH&CN.

Phát huy kết quả đạt được, năm 2018, Sở đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như đầu tư tăng cường tiềm lực về KH&CN kết hợp đào tạo chuyên gia, đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ về quản lý nhà nước trên lĩnh vực KH&CN trên địa bàn tỉnh Long An.

Đẩy mạnh nhân rộng các mô hình hiệu quả vào sản xuất và đời sống. Tổ chức thẩm định công nghệ, cho ý kiến về công nghệ các dự án đầu tư, đảm bảo các dự án đầu tư vào địa bàn tỉnh có công nghệ đạt mức trung bình tiên tiến trở lên. Hỗ trợ áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất, chất lượng, giải thưởng chất lượng quốc gia, hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong các doanh nghiệp.

Vietq
Nguồn tin: Vietq (tdkhiem)